Aanmelden kwetsbare uitstromers uit onderwijs

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

De schoolperiode afronden en aan ‘het echte leven’ beginnen, is voor alle jongeren en jongvolwassenen een belangrijk en spannend scharniermoment. Heel wat jongeren maken vlot de overgang, maar niet alle jongeren hebben een duidelijk toekomstbeeld op het moment dat ze de school verlaten. Ze hebben heel wat vragen – op welk vlak dan ook – en ervaren wel wat problemen of struikelblokken om hun leven vorm te geven. Ook niet alle jongeren hebben een stevig netwerk om hen te ondersteunen op dit kantelmoment.

Wellicht zijn er ook wel wat leerlingen en jongeren, die op jullie school zitten of zaten, waar je als leerkracht, leerlingbegeleider, CLB-anker of directie van de school bezorgd om bent over hoe zij hun weg zullen vinden op moment dat ze de school verlaten. De structuur die de school biedt zal wegvallen en ze hebben niet het stevige netwerk dat hen kan ondersteunen.

Vanuit het OCMW, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) bundelen we onze krachten om deze jongeren te ondersteunen in deze belangrijke overgangsfase, vanuit een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Voor welke jongeren?

We wensen vooral jongeren te bereiken die mogelijk kwetsbaar zijn, omdat ze geen duidelijk toekomstbeeld hebben op moment dat ze de school zullen verlaten of omdat ze weinig netwerk om zich heen hebben, dat hen kan ondersteunen. We richten ons hierbij specifiek naar jongeren binnen het BuSo of met ondersteuning vanuit het M-decreet. Ook jongeren binnen het deeltijds onderwijs kunnen in aanmerking komen.
Jongeren kunnen aangemeld worden op moment dat ze nog school lopen, wanneer ze de school (dreigen te) verlaten, maar ook nog het schooljaar volgend op de uitstroom.

Hoe kan je aanmelden?

We vragen u om voor deze jongeren de brug te slaan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Dit steeds met medeweten van en toestemming van de jongere.
Er is ook ruimte voorzien om, in samenspraak van de jongere, al wat relevante informatie door te geven, zodat je hier ook al kan meegeven waarover je vooral bezorgd bent.

Geef hierin zeker ook aan of je, als betrokken professional, graag eerst telefonisch overlegt alvorens wij de jongere contacteren. Goede samenwerking vraagt immers goede communicatie…

Hoe loopt het dan verder? Wat kan je verwachten?

Na aanmelding neemt een JAC-medewerker (Jongeren Advies Centrum) vanuit het CAW binnen de 5 werkdagen contact op met de jongere en dan plannen we een eerste gesprek.

We bieden een onthaalgesprek én – indien gewenst – een daaropvolgend onthaaltraject aan. Het doel daarbij is om een aanspreekpunt te zijn, een vertrouwenspersoon aan te reiken en verkennend te werk te gaan.

We willen daarbij heel breed en laagdrempelig te werk gaan: we helpen alle levensdomeinen te exploreren om de jongere wegwijs te maken in verder te zetten stappen (zelfstandig, met zijn/haar netwerk of met ondersteuning van andere professionele diensten). We wensen daarbij uit te gaan van de vragen/noden van de jongere zelf.

We werken geïntegreerd: na het eerste gesprek zullen we aan de jongere voorstellen om – indien relevant – zijn/haar situatie of vraag te bespreken met maatschappelijk werkers van de 3 GBO-kernpartners. Uiteraard gebeurt dit in vertrouwen én met bescherming van het beroepsgeheim. Zo kunnen we een heel ruime expertise bieden op vlak van sociale hulpverlening.
Bovendien werken we in nauw overleg met gespecialiseerde diensten, om ervoor te zorgen dat we zo vlot en naadloos mogelijk kunnen laten doorstromen naar gespecialiseerde hulp, indien nodig.

Aanmeldingen kwetsbare uitstromers uit onderwijs

  • Gegevens school/CLB/doorverwijzer

  • Indien u gecontacteerd wil worden, geef dan hier aan wanneer u best bereikbaar bent:

  • Gegevens jongere

  • Reden van aanmelding

  • Welke is de reden van aanmelding? Welke ondersteuningsnoden worden ervaren?
  • In het verleden of huidige betrokken hulpverleningsinstanties
  • Aanmelding