Voorkom dakloosheid, (familiaal) geweld en samenlevingsproblemen

De CAW’s (Centrum Algemeen Welzijnswerk) vragen uitdrukkelijk aan beleidsmakers en minister van Welzijn om in iedere eerstelijnszone een straathoekwerker, psycholoog en woonbegeleider in te zetten. Om relatie- en psychosociale problemen, financiële en woonproblemen, (familiaal) geweld en slachtofferschap aan te pakken zijn deze drie extra medewerkers per eerstelijnszone van cruciaal belang.

De CAW’s schreven enkele maanden geleden een brief aan de toekomstige beleidsmakers. Deze brief diende als aanknopingspunt voor een open gesprek met de beleidsmakers. De CAW’s maken de eerder gestelde vragen concreter met een duidelijke oproep. “We vragen beleidsmakers om in de volgende legislatuur een minimaal budget te voorzien van 12.600.000 euro. Met dit budget kunnen we in iedere eerstelijnszone een straathoekwerker, eerstelijnspsycholoog en woonbegeleider inzetten. Zo kunnen we niet alleen een continuïteit, maar ook een uitgebreidere inzet garanderen. We zijn overtuigd dat we hiermee onwelzijn voorkomen, zelfmoordcijfers drukken, meer kwaliteitsvol samenleven stimuleren en dakloosheid voorkomen”. licht Anita Cautaers toe (directeur CAW Groep).

De hulp- en dienstverlening van het CAW moet een meer proactieve en outreachende invulling krijgen. Het is belangrijk om mensen niet alleen op het spoor te komen, maar ook effectief te bereiken, hun rechten verkennen en realiseren en doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening. Dit vergt een andere aanpak en meer inzet van personeel. De CAW’s doen dit, samen met partners, in het samenwerkingsverband GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal). De samenwerking is pas succesvol indien hier middelen tegenover staan.

“Daar waar extra middelen ingezet werden, spreekt men van een succes. De evaluatie van de proefprojecten tonen dit duidelijk aan. Afbouw van bestaande werkingen met wachtlijsten is zeker geen optie.” zegt Anita Cautaers (directeur CAW Groep).

Zowel op korte, middellange als lange termijn biedt een investering in een sterke eerste lijn een maatschappelijke en financiële meerwaarde. CAW’s helpen mensen om problemen te voorkomen en ondernemen samen met hen stappen om problemen vroegtijdig aan te pakken. Hierdoor wordt gespecialiseerde (en duurdere) hulp vermeden.

“In elke eerstelijnszone wensen we een volwaardig en kwaliteitsvol aanbod uit te zetten waarbij zorg voor kwetsbare mensen centraal staat” zegt Anita Cautaers (directeur CAW Groep).

Om het welzijnsbeleid en de hervorming van de eerste lijn te doen slagen, moet de volgende Vlaamse Regering minimaal 12.600.00 euro voorzien zodat de CAW’s samen met andere actoren mee een kwaliteitsvol eerstelijnswelzijnsaanbod kunnen garanderen. “Zo niet zijn alle reeds geleverde inspanningen een maat voor niets geweest.” zegt Anita Cautaers. “En dat is pas inefficiënt werken”.

Contact

Tessa Claes – stafmedewerker communicatie CAW, Turnhoutsebaan 139a, 2140 Borgerhout

0491 37 04 22 – tessa.claes@cawgroep.be – www.caw.be