Aanmelden GBO – Kwetsbare schoolverlaters BuSo

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Maak jij je zorgen om kwetsbare schoolverlaters

Geïntegreerd Breed Onthaal is een concept dat een samenwerking tussen OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) vooropstelt. Indien opportuun worden meer partners bij dit overleg betrokken. De samenwerking is gericht op de realisatie van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het lokaal bestuur is, binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid, verantwoordelijk voor de realisatie van dit samenwerkingsverband GBO en kan hiervoor samenwerken met andere lokale besturen.

GBO – kwetsbare schoolverlaters

Doelgroep

 • Schoolverlaters BUSO/M-decreet: kwetsbaar ten gevolge van hun beperkte persoonlijke vaardigheden of contextmogelijkheden.
 • School die inschatting maakt dat er een proactieve, outreachende aanpak nodig is over meerdere levensdomeinen. 
 • Focus: groep die zelf de weg niet vindt, die zelf geen initiatief neemt + nog geen hulpverlening actief.
 • Doelgroep 17-23 jaar maar we proberen dit te verlengen naar 25 jaar (maar moet uitzondering zijn).

Hoe werkt het? ​

 • U vult het aanmeldingsformulier in. Geeft hierin mee voor welke welzijnsvraag u wenst aan te melden. Overleg met uw cliënt/patiënt welke achtergrondinformatie u kan meegeven. Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan u dit ook vermelden in het formulier.
  • Alle aanmeldformulieren worden 6-wekelijks besproken. Indien er een dringende aanmelding binnen komt, wordt er uiteraard niet gewacht op het volgende casusoverleg.
  • Op het casusoverleg geldt het gedeeld beroepsgeheim.
  • Het rijksregisternummer wordt gevraagd om het bevoegde OCMW of DMW te achterhalen.
 • Na het casusoverleg wordt een ankerfiguur aangeduid die de casus verder zal opvolgen. Het ankerfiguur is een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit en zal contact opnemen met uw cliënt.
  • Het ankerfiguur doet aan rechtenverkenning en vraagverheldering.
  • Er zijn een 5-tal contactmomenten tussen het ankerfiguur en de cliënt.
  • De aanmelder krijgt steeds feedback over de casus door het ankerfiguur.
 • Tijdens ieder casusoverleg worden alle lopende casussen besproken. Dit ter opvolging en evaluatie van het hulpverleningsplan.

Hoe aanmelden? ​

Vul dit aanmeldingsformulier in en stuur door naar: onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be

Vragen? ​

joeri.dewaele@cawzuidwestvlaanderen.be

Kernpartners GBO

OCMW

Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit

CAW