Cultuursensitief werken via Mind-Spring 2018-2019

CAW Oost-Vlaanderen heeft van juli 2018 tot december 2019 het opleidings- en ondersteuningsproject Cultuursensitief werken via Mind-Spring uitgevoerd. Dit vond plaats in het kader van AMIF-31, een samenwerking tussen POD Maatschappelijke Integratie en de Cel Europese Fondsen van de FOD Binnenlandse Zaken. In totaal namen 87 sociaal assistenten deel.

Doelgroep

Het project was gericht op sociaal werkers van Oost-Vlaamse OCMW’s die vluchtelingen ondersteunen. AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) financierde dit project om sociaal werkers te ondersteunen in het cultuursensitief werken met vluchteling-cliënten.

Doelstelling

Met het project wilde CAW Oost-Vlaanderen sociaal werkers ondersteunen om beter te kunnen werken met vluchtelingen. Vanuit een cultuursensitieve benadering kunnen hulpverleners beter psychosociale problemen van vluchtelingen (h)erkennen, samen met hun cliënten hulpvragen formuleren en hen toeleiden naar de passende hulpverlening. Het einddoel is om vluchtelingen vlot hun plek te laten vinden in de nieuwe samenleving.

Rode draad was de cultuursensitieve benadering en het programma Mind-Spring. Mind-Spring is een psycho-educatieprogramma dat CAW Oost-Vlaanderen al verschillende jaren uitvoert met veel succes.

De cursisten waardeerden erg de mix van theoretische bijdragen van wetenschappers en praktijkdeskundigen, uitwisselingen tussen de sociaal werkers en contacten met ervaringsdeskundige Mind-Springtrainers uit verschillende landen.

“Het betrekken van professionals die op verschillende vlakken en manieren rond het psychosociaal welzijn van vluchtelingen werken, is een grote meerwaarde voor iedereen die ook met deze doelgroep werkt.” Joke Van Maele, OCMW Evergem

“In mijn werkveld werk ik dagdagelijks met erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden van allerlei nationaliteiten. Naast het verlenen van financiële steun en het bieden van administratieve ondersteuning, ga ik ook in gesprek met mensen over hun bezorgdheden en problemen op verschillende levensdomeinen.
In deze gesprekken komen heel wat thema’s naar boven: het gemis van familieleden en vrienden, het verlies van dierbaren en materiële zaken, financiële verwachtingen vanuit het thuisland die niet of moeilijk kunnen ingelost worden en het onbegrip dat de vluchteling hierover krijgt, het zich niet kunnen concentreren op taallessen wegens stress, het verlies van tijd en van hun oorspronkelijke status en de moeilijkheden om hier op hetzelfde niveau een job en dus status te vinden, …
Het is voor mij dan ook een meerwaarde om mijn kennis vanuit Mind-Spring te kunnen inzetten in de begeleiding van mijn individuele cliënten en anderzijds om cliënten te kunnen motiveren om deel te nemen aan de groepssessies van Mind-Spring. Bezorgdheden kunnen delen met lotgenoten is immers een belangrijk aspect in verlies- en rouwverwerking.
Bovendien merk ik dat ik een diepgaande vertrouwensband heb opgebouwd met enkele van mijn cliënten die deelnamen aan één van mijn Mind-Springgroepen.
Anderzijds is mijn kennis als eerstelijnshulpverlener ook een meerwaarde als co-begeleider van Mind-Spring.
Kortom, een meerwaarde voor mijn beide functies als hulpverlener maar ook op vlak van zelfontplooiing.
Ik ben oprecht blij te mogen meewerken aan dit prachtige programma en hoop dat het in de toekomst nog meer naamsbekendheid krijgt en nog meer mensen uit de doelgroep kan bereiken”.
Peggy Blommaert, OCMW Gent