Mind-Spring Ouderkracht

Het doel van de cursus Mind-Spring Ouderkracht is ouders in hun kracht terugbrengen waardoor ze sterk en krachtig hun ouderrol kunnen vervullen en hun kinderen effectief een betere toekomst kunnen bieden. We willen hen informeren, bevestigen in wat goed loopt en versterken met nieuwe kennis en technieken. De gezinsstructuur en de relaties staan onder druk door traumatische gebeurtenissen in het land van herkomst, tijdens de vlucht en bij de aanpassing aan het gastland. De cursus betekent vaak het begin van het herstel van de gezinsstructuur. Zelfzorg en zorg voor de partner zijn hierin ook belangrijk.

(version française ci-dessous)

Het is aan te raden dit programma parallel met Mind-Spring Junior 8-13 jaar te laten plaatsvinden.Ouders en kinderen hebben gelijkaardige onderwerpen besproken en beschikken over dezelfde woordenschat daarover. Ze kunnen uitwisselen en thuis samen ontspanningsoefeningen doen, ze krijgen daartoe ook huiswerk-opdrachten. Dit alles versterkt hun band en de gezinsstructuur in het algemeen.

Mind-Spring Ouderkracht werd ontwikkeld in 2016 door CAW Oost-Vlaanderen in samenwerking met Paul Sterk, Stad Gent, Stad Sint-Niklaas, IN-Gent vzw en UGent. De basis was het programma Mind-Spring Opvoedingsondersteuning van Paul Sterk.

Rode draad: balans van draagkracht en draaglast als ouder. Werkvormen zijn psycho-educatieve groepsgesprekken, oefeningen en soms simulaties; elke sessie eindigt met een ontspanningsoefening. Er is een handboek voor de begeleiders en een werkboek voor de deelnemers.

Sessies

– Sessie 1: Mijn gezin
– Sessie 2: Mijn kind
– Sessie 3: Ik als ouder
– Sessie 4: Opvoeden in twee culturen
– Sessie 5: Mijn kind en ik
– Sessie 6: Zelfzorg en zorg voor partner

Geïnteresseerd om cliënten toe te leiden, of wil je zelf een cursus organiseren in je regio: contacteer ons, zie FAQ.
Flyers en promofilmpjes vind je onderaan deze pagina.

Mind-Spring Force parentale

L’objectif du cours Mind-Spring force parentale est de redonner aux parents la force de remplir leur rôle parental de manière forte et puissante et d’offrir efficacement à leurs enfants un meilleur avenir. Nous voulons les informer, les renforcer dans ce qui va bien et les enrichir avec de nouvelles connaissances et techniques. La structure et les relations familiales sont sous pression en raison des événements traumatisants vécus dans le pays d’origine, pendant leur parcours migratoire et pendant l’adaptation au pays d’accueil. Le cours est souvent le début de la réhabilitation de la structure familiale. Prendre soin de soi-même et de son/sa partenaire est également important dans ce cas.

Il est recommandé de mener ce programme en parallèle avec Mind-Spring Junior 8-13 ans. Les parents et les enfants ont des sujets similaires et ont le même vocabulaire sur ces sujets. Ils peuvent échanger et faire des exercices de relaxation ensemble à la maison, ils reçoivent également des devoirs à faire à la maison. Tout cela renforce leur lien et la structure familiale en général.

Mind-Spring Ouderkracht a été développé en 2016 par CAW Flandre oriental en collaboration avec Paul Sterk, la ville de Gand, la ville de Sint-Niklaas, IN-Gent vzw et UGent. La base était le programme Mind-Spring Soutien éducatif aux parents de Paul Sterk.

Fil rouge : Un équilibre entre la capacité de charge et la charge en tant que parent. Les méthodes de travail sont des discussions psycho-éducatives en groupe, des exercices et parfois des simulations ; chaque séance se termine par un exercice de relaxation. Il existe un manuel pour les formateurs et un cahier de travail pour les participants.

Sessions :

– Session 1 : Ma famille
– Session 2 : Mon enfant
– Session 3 : Moi en tant que parent
– Session 4 : L’éducation dans deux cultures
– Session 5 : Mon enfant et moi
– Session 6 : Soins à soi-même et soins au partenaire

Vous êtes intéressé d´orienter des clients vers un programme Mind-Spring, ou vous souhaitez organiser un cours dans votre région ? Contactez-nous, consultez la FAQ.
Des prospectus et des vidéos promotionnelles en différentes langues se trouvent au bas de cette page.

 

Esra vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Arabisch

 

Storey vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j en Ouderkracht in het Dari

 

Mahmoud vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Engels

 

Francine vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Frans

 

Nessrin vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Koerdisch

 

Storey vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j en Ouderkracht in het Pashtu

 

Elmira vertelt over Mind-Spring in het Russisch

 

Abdulkhalaq vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Somalisch

 

Macarena vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Spaans

 

Feven vertelt over Mind-Spring Ouderkracht in het Tigrinya