Housing first

Binnen Housing First werken we met een zeer specifieke doelgroep: nl. langdurig dak- en thuislozen met een bijkomende kwetsbaarheid (problemen inzake fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of verslavingen), die nood hebben aan intensieve begeleiding en die recht hebben op een inkomen of reeds over een inkomen beschikken.

We zetten binnen CAW maximaal in op woongerichte oplossingen voor alle mensen met een woonproblematiek: op het onmiddellijk bieden van een stabiele huisvesting met ondersteuning/begeleiding waar gewenst, want huisvesting is een fundamenteel recht en een basisvereiste om te kunnen versterken en verbinden op alle levensdomeinen.

Het hebben van een vaste woning en de daarmee gepaard gaande privacy, rust en veiligheid, motiveert bewoners om hun woning te behouden en om aan andere problemen te werken.

We komen los van de ‘getrapte zorg’; het doorlopen van de ‘woonladder’, maar focussen van bij aanvang op duurzaam wonen, zonder daarbij ‘zorg op maat’ uit het oog te verliezen.

‘Zorg op maat’ is essentieel en biedt binnen onze Housing First werking dus zeker een meerwaarde in het eigen hulpverleningstraject om vanuit een intensieve, integrale begeleiding binnen een ‘veilig’ kader stappen te zetten naar zelfstandig, duurzaam ‘wonen’.

Multidisciplinair

Gezien de verwevenheid van problematieken bij onze cliënten wensen we hier ook versterkt in te zetten op intersectorale afstemming, samenwerking en uitbouw van ‘gedeelde zorg’ en gedeelde verantwoordelijkheid.

We gaan binnen ons project te werk volgens de Intensive Case Management methodiek, en om deze methodiek een solide fundering te bieden hebben we vanaf de opstartfase meteen uitvoerig ingezet op uitgebreide netwerking en sensibilisering naar externe partners toe.

Dankzij deze netwerking en sensibilisering kunnen we op dit moment reeds terugvallen op een lokaal ‘dedicated team’ van externe partners, die zich elk engageren om onze woonbegeleiders te ondersteunen, adviseren, informeren…

Indien nodig bieden zij onze cliënten ook aanvullende hulpverlening binnen hun eigen organisatie en werkstructuur.

Heb je vragen rond wonen voor langdurig dak- en thuislozen?

Contacteer een CAW in je buurt.