Blik vooruit

We zijn trots op wat nog komen gaat.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Housing First en het Woonpunt

CAW Oost-Brabant werkte mee met de Stad Leuven om zicht te krijgen op de daklozenproblematiek in de stad door het aantal dak- en thuislozen op haar grondgebied te tellen. Het rapport van deze telling vormt het vertrekpunt voor een lokale strategie voor de aanpak van deze problematiek in Leuven de komende legislatuur.

Twee initiatieven die alvast in 2021 verder worden uitgewerkt o.a. in samenwerking CAW Oost-Brabant zijn Housing First en het Woonpunt.

ESF projecten Jongeren

In het kader van een oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werden op 1 december 2020 twee lokale partnerschappen voor jongeren goedgekeurd. De vzw Arktos is penhouder, CAW Oost-Brabant neemt het psychosociale ondersteuningsluik op.

Deze samenwerkingsprojecten, waarvan een in regio Leuven en een in regio Diest-Aarschot-Scherpenheuvel, willen jongeren versterken in hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt en worden in 2021 verder uitgewerkt.

Buurtkar ’t Kom Taf

In Aarschot wordt de buurtkar ‘’t Kom Taf’ opgestart, een outreachend armoedeproject in samenwerking met verschillende hulp en dienstverleners uit de regio.

Bedoeling is hulp- en dienstverlening te bieden op plaatsen waar mensen nood hebben, maar zelf niet de nodige stappen (kunnen) zetten. Een van de pijlers van dit aanbod is rechtendetectie, uitgaande van de vraag of mensen krijgen waar ze structureel en lokaal beroep kunnen op doen.

Hier maken we verbinding met een basisaanbod dat verzorgd wordt door de stadsdiensten, door het GBO (OCMW, DMW en CAW), door andere partners. Ook de voedselbedeling van Aarschot, Kommaraf, wordt hierbij betrokken.

We leggen verder verbinding met sleutelfiguren in wijken en buurten, om verborgen noden te kunnen ontdekken en actie op maat te organiseren. Een proefproject dat in 2021 verder wordt uitgewerkt, met de ambitie het te blijven continueren.

Zorgen voor morgen

Minister Beke kondigt na de lockdown een groot actieplan aan om de mentale impact van het coronavirus te bestrijden, ‘Zorgen voor morgen’.

In dat kader krijgen CAW’s de opdracht psychosociale zorg en ondersteuning te bieden aan bewoners en bezoekers van de woonzorgcentra die getroffen zijn door de covid19- crisis. Ook mantelzorgers, familie en nabestaanden van een overleden bewoner van het woonzorgcentrum kunnen een beroep doen op deze ondersteuning.

CAW Oost-Brabant werkt voor deze ondersteuning van de woonzorgcentra samen met heel wat zorgpartners in de brede regio.

Eertelijnszones

De hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen wordt concreet met de oprichting van 60 eerstelijnszones (ELZ) die o.l.v. een zorgraad het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar willen afstemmen. Begin juli 2020 worden die zorgraden door de regering erkend.

Het werkingsgebied van CAW Oost-Brabant telt er zo 5. In elk van die zorgraden zitten vertegenwoordigers van CAW Oost-Brabant. De zorgraden zijn nog in volle opstart, maar kregen van de overheid al meteen een belangrijke rol in de bestrijding van covid 19.

CAW is partner en zet zich ook in 2021 mee in voor de psychosociale ondersteuning van zowel jongeren als volwassenen.

Geïntegreerd Breed Onthaal

CAW Oost-Brabant werkt ook verder mee aan de uitbouw van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) in haar brede regio om zo de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders te verbeteren en een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen voor al haar burgers te voorzien.

Het Woonanker Diest

Naar het voorbeeld van Leuven wordt eind 2020 ook in Diest een Woonanker opgestart i.s.m. met de stad.

Bedoeling is om maatschappelijk kwetsbare mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar geschikte huurwoningen. Deze ondersteuning wil voorkomen dat ze in een dak- of thuisloze situatie terecht komen of dat ze sneller weer uit hun dak- of thuisloze situatie geraken.

BudgetInZicht

Met het oog op 2021 organiseerde BudgetInZicht een rondvraag naar de effecten van corona op de budget- en schuldhulpverlening bij OCMW’s. Op basis hiervan werd nieuw vormingsmateriaal ontwikkeld ter preventie van schuldoverlast in Vlaanderen en Brussel.

Verder werd het beleidsplan 2021-2025 voorbereid en omgezet in concrete acties die in de loop van 2021 zullen worden opgestart.

BudgetInZicht (BIZ) is een samenwerkingsverband van OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s.

Samen met u

Dit zijn slechts enkele van de vele plannen die we in 2021 willen realiseren.

Blijf ons lezen, blijf ons steunen.

We kunnen dit alleen samen met u.