Jeugdzorg Middenkust - Autonoom Wonen

In deze begeleidingsvorm worden jongvolwassenen vanaf 17 jaar tot maximaal hun 25ste begeleid in het autonoom (leren) wonen. We bekijken dit echter ruimer en streven ernaar om jongeren te begeleiden in het vinden van een stabiele verblijfssituatie.

We begeleiden jongeren die een verleden kennen van verblijf in de jeugdzorg en/of moeilijkheden kennen op verschillende levensdomeinen (psychosociaal, thuissituatie, financieel, administratief…). Hun balans tussen krachten en lasten is ernstig verstoord. Ze staan er vaak alleen voor en hebben daardoor onvoldoende veerkracht.

Binnen CBAW helpen we de jongere autonoom te worden, in verbinding met mensen uit zijn/haar sociale context. We bouwen samen met de jongere een veerkrachtig netwerk rond hem/haar die ondersteuning kan bieden in de zoektocht naar een gepaste woning/verblijfplaats en bij andere levensdomeinen. Er is aandacht voor gezondheid en psychisch welzijn, maar ook voor de school- of werksituatie, het administratief-financiële, het sociale netwerk van de jongere… Minderjarige CBAW’ers kunnen in functie van hun weg naar zelfstandigheid een financiële tegemoetkoming ontvangen vanuit agentschap Opgroeien. Ze leren hun budget beheren via een geleidelijke overgang waarbij ze telkens meer autonomie en verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Hoe jongeren aanmelden

De module CBAW is niet rechtstreeks toegankelijk en moet via een A-document aangevraagd worden bij de intersectorale toegangspoort van integrale jeugdhulp. Dit kan door aanmelders uit de brede instap of gemandateerde voorzieningen.