Zuid-West-Vlaanderen

Wonen en thuisloosheid

CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft 3 woon- en begeleidingsteams die inzetten op:

  1. integrale woonbegeleiding met verblijf
  2. ambulante woonbegeleiding
  3. begeleiding en langdurig verblijf voor zorgbehoevende thuislozen

We kiezen voor integrale woonbegeleiding in al zijn aspecten. We opteren vooral voor een begeleiding die minst aangrijpend is voor de cliënt en waar we vooral krachtgericht op vraag kunnen werken:

  • We zetten in op doelgerichte preventie van uithuiszetting en zoektocht naar behoud van woningen
  • Voor cliënten met een complexe problematiek zetten we in op brede begeleidingstrajecten: generalistisch, outreachend, mobiel & in de leefwereld van de cliënt
  • We zetten in op ontmoeting en sociale cohesie
  • We zetten in op arbeid en activering
  • We zetten in op alternatieve woonvormen en projecten

De meeste problemen van onze thuislozen zijn divers en veelzijdig. Ze hebben vaak te kampen met een veelvoud van problemen: lichamelijke en psychiatrische problemen, schulden, verslaving, eenzaamheid,… Onze hulpverleners kijken dan ook samen met de cliënt voor rechtenverkenning en verdere aanpak van problemen. We werken vooral outreachend, in de leefwereld van de cliënt, en gaan vaak met de cliënt op pas ter verdere verkenning van hun grondrechten en netwerk. Met als doel grip te krijgen op hun leven en zelfstandig te kunnen wonen.

 

Informatie