Gids voor aanmeldingen bij woonbegeleiding Alert

De stad Antwerpen heeft samen met verschillende hulpverleningssectoren de handen in elkaar geslagen voor de opstart van een team aanklampende woonbegeleiding met als naam ‘Alert’.

Medewerkers van CAW Antwerpen (algemeen welzijnswerk), de Vliering (Geestelijke Gezondheidszorg), ADIC (verslavingszorg), ONDO en Mobilant (VAPH) vormen samen een team, dat aanklampende woonbegeleiding en bemoeizorg aanbiedt voor sociale en private huurders in een moeilijke en complexe woonsituatie (huurachterstal, overlast en complexe problematieken op diverse levensdomeinen). CAW Antwerpen is coördinator van deze synergie.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Het voornaamste doel van Alert is het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid, het aanleren van woonvaardigheden en het verbeteren van de leefbaarheid in de stad Antwerpen en zijn districten. Professionele hulp- en/of zorgverleners kunnen cliënten aanmelden bij Alert: dit zijn oa. sociale huisvestingsmaatschappijen, sociaal verhuurkantoor, OCMW, welzijnsorganisaties,  huisartsen, justitie, etc.. Maar ook eigen netwerk, zoals familie of huisbaas, kan iemand aanmelden.

Aanklampend werken, maar ook bemoeizorg, staan voor een persoonlijke en pro-actieve benadering bij  complexe situaties, waarbij de cliënt geen directe of bewuste hulpvraag stelt: het samen opstellen van doelen en hulpvragen is dan ook een deel van het begeleidingsproces. Er wordt hierbij intersectoraal gekeken naar de situatie en bemiddeld indien nodig bij bv. huurachterstal of overlast. Het hulpaanbod vindt plaats in de eigen leefwereld en in de onmiddellijke woonomgeving van de cliënt: bij hem/haar thuis, in de wijk waar hij/zij woont of bij de diensten waar de cliënt komt. De begeleiding werkt nauw samen met het netwerk.

Aanmelding

Voor de aanmelding bij  Alert moet de uitdrukkelijke toestemming van de huurder gevraagd worden. Deze toestemming is bij voorkeur schriftelijk en nodig voor de begeleiding en de relevante infodeling. Je vindt hier ons toestemmingsformulier.

Als het niet lukt om schriftelijke toestemming te krijgen van de huurder, kan een mondelinge toestemming  ook. Als het niet mogelijk is om schriftelijke, noch mondelinge toestemming te krijgen van de huurder, kan de aanmelder toch oordelen dat hulp wenselijk is. In dat geval wordt de cliënt geïnformeerd dat zijn minimale persoonsgegevens worden doorgegeven. De huurder weet minstens dat hij of zij gecontacteerd zal worden door het Alert-team. 

Bij vragen of twijfels kan een aanmelder het Alert-team telefonisch of per mail raadplegen. 

De aanmeldingen worden zorgvuldig onderzocht om te bepalen of een begeleidingstraject wenselijk is:

  • De huurder moet een wettig verblijfsstatuut bezitten
  • 18 jaar of ouder zijn
  • Wettelijk verblijven in Antwerpen.

Daarbij wordt  er gekeken naar volgende criteria:

  1. Is er sprake van een meervoudige, complexe problematiek? 
  2. Vermijdt de huurder zorg? Verliep de opstart van de hulpverlening voorheen moeilijk of niet? 
  3. Is  een intersectorale aanpak nodig ? 

Voor de effectieve toewijzing aan een Alert-begeleider hanteert het team een aantal prioritaire criteria: dreigende uithuiszetting, overlast, de omvang en zwaarte van de verminderde zelfredzaamheid en de aanwezigheid van minderjarigen binnen het gezin van de huurder.

Beslissing

Het Alert-team streeft ernaar om de aanmelding binnen de 14 dagen te onderzoeken en de aanmelder te informeren over de beslissing.
Als de aanmelding aanvaard wordt, krijgt de huurder zo snel mogelijk een Alert- woonbegeleider toegewezen. Lukt dit niet, dan wordt de aanvaarde aanmelding op de wachtlijst gezet en wordt de aanmelder bijgestaan met consults indien nodig. Graag houden we ook contact na aanmelding over de situatie (=zolang de cliënt op de wachtlijst staat).
Als de aanmelding niet aanvaard wordt, wordt dit besproken met de aanmelder en wordt er een advies geformuleerd voor bv. een doorverwijzing naar een andere dienst. Een weigering van een aanmelding gebeurt wanneer de begeleiding te weinig complex is of té complex.

Deontologie

Het Alert-team maakt deel uit van CAW Antwerpen. Binnen het CAW is een deontologische code van kracht die betrekking heeft op de manier van verzamelen, verwerken en uitwisselen van cliëntgegevens. Het gaat hier om de concrete toepassing van de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens alsook het wettelijk kader en de geldende regels omtrent het beroepsgeheim.

Het team draagt dit hoog in het vaandel en verwacht dit ook van de aanmelders en partners. Het Alert-team tracht een gezond evenwicht te vinden tussen de goede samenwerking met de aanmelders, de betrouwbaarheid als welzijnsorganisatie ten aanzien van de cliënt en de wettelijke context.