W²: werk-welzijnstrajecten

W² is een project dat inzet op geïntegreerde werk-welzijnstrajecten voor personen die niet, niet meer of nog niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Het doel van deze trajecten kan een brede invulling krijgen: dit gaat van het actief zijn in het normale economische circuit, over het verrichten van betaald werk onder begeleiding, tot dagbesteding of verzorging in een zorgcontext.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Situering

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota inzake een W²- decreet goed. Dit decreet creëert samenwerking tussen de beleidsdomeinen Werk, Sociale Economie en Welzijn. De Vlaamse Regering bekrachtigde het Werk-Zorgdecreet op 25 april 2014 dat zich specifiek richt op mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen (= MMPPS).

CAW Noord-West-Vlaanderen is betrokken partner bij de uitvoering van dit decreet en dit voor regio’s Brugge en Oostende.

Hoe gaan we te werk?

Er wordt een aanbod uitgewerkt van activeringstrajecten die telkens tussen de 3 en 18 maanden kunnen lopen en dit specifiek gericht op doelgroep van mensen met MMPPS. De doorverwijzing naar dit aanbod gebeurt vanuit verschillende kanalen naar de VDAB. Welzijnsorganisaties kunnen echter ook zelf mensen toeleiden tot deze trajecten.
Tijdens deze trajecten wordt een combinatie van werkacties en hulpverlening aangeboden. Centrale doelstelling is om de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.
De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners, werkactoren en zorgactoren genoemd. CAW Noord-West-Vlaanderen neemt de rol van zorgactor op zich.

Concreet betekent dit dat er 2 types trajecten kunnen worden aangeboden:

  • Een integraal welzijnstraject van 6 maanden
  • Een partieel welzijnstraject van 3 maanden

Met deze vormen van (mobiele) hulpverlening zetten we samen met de cliënt en zijn of haar netwerk in op een of meerdere hulpvragen rond diverse levensdomeinen:

  • Psychosociale begeleiding met het oog op tewerkstelling: werken aan motivatie, verhogen van draagkracht, conflictbeheersing, communicatie en zelfbeeld.
  • Begeleiding bij praktische organisatie met het oog op tewerkstelling: planning, opstaan en dag-en nacht ritme, mobiliteit, organisatie gezinssituatie.
  • Werken aan randvoorwaarden met het oog op tewerkstelling: administratie, woonsituatie, financiën, materiële dienstverlening.
  • Begeleiding bij het uitbouwen van een sociaal netwerk en zorgnetwerk.
  • Zorgcoördinatie.