Geïntegreerd Breed Onthaal: samen iedereen aan boord houden

De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen tekenden vandaag een partnerschapsovereenkomst in het kader van het geïntegreerd breed onthaal. Hierdoor zal de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening verhogen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie zoals mensen in armoede, personen met een langdurige zorgnood en hun omgeving, personen met psychische moeilijkheden, mensen met nood aan materiële steun, mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Het samenleggen van hun competenties moet onder andere resulteren in een betere en snellere rechtentoekenning, het beter bereiken van mensen met welzijnsvragen en voorkomen dat mensen afhaken.

“We willen kwetsbare mensen helpen hun rechten snel op te pikken. We willen ook dat ze sneller toegang krijgen tot onze diensten” zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College. ”Daarom zetten we samenwerkingsverbanden op tussen de CAW’s, de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen en de OCMW’s. We proberen alle kwetsbaren op die manier aan boord te houden”.

Om de samenwerking te stimuleren schreven de CAW-groep, het Vlaams Intermutualistisch College en de VVSG (Verenigingen van Vlaamse Steden en Gemeenten) een partnerschapsovereenkomst.

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

“Onderbescherming gaan we tegen en we verhogen de toegankelijkheid van de hulp,” zegt Patrick Seys, voorzitter van de CAW-groep. “We doen dit door de CAW’s, DMW’s en OCMW’s de komende jaren te laten bouwen aan een geïntegreerd breed onthaal (GBO).” Het GBO is in de eerste plaats een samenwerkingsverband, dat verschillende gedaanten kan aannemen.

We informeren samen over het aanbod van de lokale hulp- en dienstverlening. We verkennen en realiseren de rechten van mensen en maken de hulpvraag helder. We wijzen ook door naar gepaste hulp- en dienstverlening.

“We gaan uiteraard zelf ons basisaanbod blijven aanbieden” zegt Seys. Maar we gaan ook een nauwer samenwerken tussen de kernactoren en ook met andere actoren, zoals armoedeverenigingen, buurtwerk, huisartsen of patiëntenverenigingen. Het mag niet uitmaken waar de hulpvrager zijn vraag gaat stellen.

“De lokale besturen brengen de partners samen. We gaan voor een regiemodel, waarbij kernactoren en andere actoren nauw worden betrokken en mee vorm geven aan de besluitvorming”, zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Overeenkomst

De  partnerschapsovereenkomst schetst het kader van de samenwerking en biedt inspiratie. We voorzien ook verschillende instrumenten om de gesprekken te voeden. We zorgen voor een model lokale samenwerkingsovereenkomst GBO, waarin lokale partners hun engagementen duidelijk kunnen maken. We zorgen voor ondersteuning rond gegevensuitwisseling en werken mee aan instrumenten voor hulp- en dienstverlening. Dit is werk voor de komende maanden.

Minister Vandeurzen: “Ik wil CAW, DMW en VVSG danken voor hun engagement dat ze met deze ondertekening opnemen. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van de kernpartners de handschoen opnemen en het GBO ontwikkelen. Zo kunnen we vooruitgang boeken voor de doelgroep die hulp het hardst nodig heeft”.