Ieder mens is uniek

Het CAW versterkt welzijn. Voor iedereen die daar nood aan heeft. Op maat van zijn of haar vraag, verhaal, talenten en kunnen. Want ieder mens is uniek.

Dat uniek zijn is de basis van diversiteit. Of volgens Van Dale: “verscheidenheid, variatie”. Zet een groep mensen samen en je krijgt verschillen. In geslacht, leeftijd, etniciteit, talenten, waarden, opleidingsachtergrond …

Actieplan diversiteit

CAW maakte in 2018 een actieplan rond diversiteit. Een plan waar alle CAW’s zich achter schaarden. Het vooropgestelde diversiteitsbeleid richt zich op iedereen, rekening houdend met de verschillen en gelijkenissen van elk persoon. Maar ervan uitgaand dat iedereen gelijk is.

Diversiteit verwijst immers naar alle aspecten waarop mensen kunnen verschillen van elkaar, zoals persoonlijkheid, gezondheid, socio-economische situatie, seksuele oriëntatie, taal, gender, culturele achtergrond, leeftijd, religie… De wisselwerking tussen deze aspecten maakt iedere persoon uniek.

Deze verschillen krijgen betekenis wanneer mensen zich onder elkaar begeven onder elkaar en in de maatschappij. Diversiteit is sterk gebonden aan context, plaats en tijd waarin die interactie gebeurt.

Superdiversiteit

De samenleving is divers. Organisaties kunnen deze realiteit niet naast zich neer leggen. Superdiversiteit, zoals Dirk Geldof die beschrijft, is een dagelijkse realiteit en dé uitdaging voor organisaties in de 21e eeuw. Tegelijkertijd is die diversiteit een kans, een sterkte als je ze benut. Maar je kan als samenleving maar de vruchten ervan plukken als je erin investeert.

Dat willen investeren zit vervat in onze missie. Wanneer we het algemeen welzijn van mensen willen versterken en willen bijdragen aan structurele oplossingen in de samenleving.

En nu?

Maar wat gebeurde er nu al concreet?

CAW organiseerde samen met de Karel de Grote-Hogeschool en de provincie Antwerpen een studiedag over diversiteit. Een dag die verhalen deed uitwisselen, achtergrond gaf en knelpunten blootlegde in het diverse werken.

Ook werd een overzicht gemaakt van hoe divers het personeelsbestand binnen de verschillende CAW’s precies is. Een document van waaruit concrete acties worden gezet in 2019 en 2020. De verschillende collega’s HRM wisselen onderling uit en inspireren elkaar om ook in het personeelsbestand een weerspiegeling van de samenleving te krijgen, met aandacht voor ieders talenten.

Acties van CAW Oost-Brabant

In september 2018 startte collega Stefan binnen CAW Oost-Brabant met de specifieke opdracht ‘hulpverlener met een passie en bijzondere aandacht voor interculturaliteit en diversiteit.’ Hij gaat op zoek naar hiaten in het bereiken van die diverse doelgroepen. Zo gaat hij bijvoorbeeld outreachend aan de slag binnen de Leuvense wijk Casablanca. Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering onderzoekt hij of mensen die een inburgeringscursus volgen ook elders ondersteuning vinden. En of daar het aanbod van CAW, breder dan administratieve vragen rond verblijfsstatuten, een antwoord kan bieden. Of wat daar dan precies voor nodig is. Voor collega’s organiseert Stefan consult rond het werken met mensen van etnisch-culturele minderheden.

Vanaf september zullen verschillende collega’s binnen CAW Oost-Brabant bovendien de rol van ‘diversiteitsambassadeur’ opnemen. Op die manier blijft het thema top of mind doorheen de organisatie en kan informatie over het brede thema diversiteit vlot verzameld en gedeeld worden. Deze collega’s zetten diversiteit mee op de agenda van hun team én van de organisatie en zullen een actieve rol spelen in het verder uitwerken van het diversiteitsbeleid van CAW Oost-Brabant. Zodat zowel onze organisatie als het personeelsbeleid, maar ook ons aanbod en de (samen)werking met cliënten doordrongen worden van het diversiteitsdenken.