Werken aan kinderarmoede - project Connect@Kind

Kinderarmoede is een onaanvaardbaar onrecht. In de strijd tegen kinderarmoede is het van belang zo vroeg mogelijk noden en behoeften te detecteren en aan te pakken.  Volgens de Vlaamse Armoedebarometer (2020) en de lokale Armoedebarometer (2021) stijgt in bijna alle Vlaamse gemeenten de armoede. Het werd in Vlaanderen duidelijk dat de COVID-19-pandemie de financiële situatie en psychosociaal welzijn van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen erg aantast. Vlaamse organisaties, zoals het CAW Boom Mechelen Lier, voelen dat meer vindplaatsgerichte ondersteuning voor deze gezinnen noodzakelijk is. Deze noden zorgden mee voor het project Connect@Kind.

Zo vroeg mogelijk hulp bieden

Onderzoek toont aan dat kinderen die geboren worden in een gezin in armoede cruciale ontwikkelingskansen mislopen van bij de geboorte. Dit zorgt al na het tweede levensjaar voor een achterstand van twee maanden die nog moeilijk kan ingehaald worden (bron: kinderarmoedefonds.be). Het is dus duidelijk dat de noodzakelijke ondersteuning en hulpverlening best start vanaf de geboorte of zelfs vroeger. Dit is waarom CAW Boom Mechelen Lier met Connect@Kind afgelopen jaar heeft ingezet op het preventief en ter plaatse bereiken en ondersteunen van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen of een kind op komst.

Toegankelijk en laagdrempelig

We doen dit als CAW niet alleen maar samen met andere partners zoals ziekenhuizen, OCMW’s, vroedvrouwen, wijkgezondheidscentra, Kind & Gezin, huisartsen etc. die de doelgroep ook bereiken. In de welzijnsregio van ons CAW Boom Mechelen Lier maakten we afspraken met de sociale diensten van ziekenhuizen om elkaar te kunnen versterken en nog beter hulp te bieden waar nodig. Er is aandacht voor vraagverkenning, rechtendetectie en zoeken naar ondersteuning op maat.

 “Door preventief en outreachend aan de slag te gaan bereiken we die kwetsbare doelgroep voor wie de drempel het hoogste is” (Davina Selleslaghs – hulpverlener connect@Kind).

Inspelen op behoeften

Doordat de CAW medewerker onder andere ziekenhuizen als vindplaats gebruikt voor deze doelgroep kunnen we meer inspelen op hun behoeften. Op vraag van andere partners zetten de hulpverleners zo zelf de stap naar wie hen nodig heeft. Hoofdzakelijk is er een nood aan kinderopvang, administratieve ondersteuning, ondersteuning rond aangepaste huisvesting, zoektocht naar een steunend netwerk, psychosociale ondersteuning, medische ondersteuning en ondersteuning in de relatie. Ook de partners bevestigen dit.

Voor heel wat van deze noden heeft het CAW Boom Mechelen Lier reeds een hulpverleningsaanbod waar naar doorverwezen kan worden. Echter blijkt de toeleiding naar deze ondersteuning vaak een grote stap. Het is dus heel belangrijk om ook onze drempel zo laag mogelijk te houden en te zorgen voor een toegankelijk hulpverleningsaanbod.

“Als hulpverlener bespreek ik de noden en behoeften dat ik detecteer tijdens de gesprekken, maar ik merk dat de drempel naar verdere begeleiding hoog ligt. De beginstadia van een pasgeboren baby brengt veel drukte met zich mee waardoor eventuele andere noden, zoals relatieproblemen, blijven liggen. Daar ligt een groot stuk van de zorg waarop we willen inzetten. Door onze banden met de partners van Opkomst te behouden, hopen we na de drukte de drempel te kunnen verlagen” (Davina Selleslaghs – hulpverlener Connect@Kind).

Nauwe samenwerking zorgt voor een warme overdracht

Net omdat de stap naar verdere begeleiding of ondersteuning soms moeilijk is, wordt het inzetten op een nauwe samenwerking tussen organisaties van nog groter belang. Het CAW werkt mee aan de verbinding van de verschillende organisaties.

Er zijn bij ouderschap en zwangerschap vaak verschillende organisaties betrokken met elk een specifieke opdracht en rol. Elkaar versterken en ondersteunen om zo andere mogelijke problemen, zoals woonproblematiek en financiële problemen, te signaleren is hier zeer waardevol. Zo krijgen we een breder beeld van wat speelt bij kwetsbare jonge gezinnen met kinderen of een kind op komst.

Het project Connect@Kind liep in 2021 in de welzijnsregio Boom Mechelen Lier. We bereikten met dit project meer dan 30 jonge gezinnen en meer dan de helft van deze gezinnen zette ook de stap naar een intensieve begeleiding.